Tạp chí Khoa học, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TINH THẦN DOANH NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG – MỘT NGHIÊN CỨU TRONG SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ TẠI TP. HCM

Dương Thị Ngọc Liên, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Đức Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm khám phá các yếu tố tác động lên tinh thần doanh nhân của sinh viên khối ngành kinh tế - quản lý tại Tp.HCM. Từ đó, xác định mức độ tác động của từng yếu tố, cũng như yếu tố có tác động mạnh nhất. Dữ liệu được thu thập từ 532 sinh viên thuộc 14 trường Đại học tại Tp.HCM. Kết quả phân tích bằng SEM đưa ra các kết luận sau: Thứ nhất, tinh thần doanh nhân của sinh viên khối ngành kinh tế - quản lý chịu ảnh hưởng của 4 yếu tố đó là: năng lực nhận thức của sinh viên (β = 0.35, p = 0.000), nội dung chương trình đào tạo đại học (β = 0.33, p = 0.000), định hướng kinh doanh của gia đình (β=0.24, p=0.000) và khả năng tài chính của gia đình (β=0.16, p=0.002). Theo đó, yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến tinh thần doanh nhân là năng lực nhận thức của chính bản thân sinh viên; thứ hai, yếu tố “nội dung đào tạo” có tác động đến “năng lực nhận thức của bản thân” (β =0.29, p=0.000); thứ ba, yếu tố “khả năng tài chính của gia đình” có ảnh hưởng đến “định hướng kinh doanh của gia đình” (β =0.52, p=0.000). Một số hàm ý quản trị cũng được đưa ra từ kết quả của nghiên cứu này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453