Tạp chí Khoa học, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NỮ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG TẠI TP.HCM

Huỳnh Ngọc Dung, Lưu Trường Văn

Tóm tắt


Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu về các nhân tố quan trọng ảnh hưởng sự hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dựng tại TP.HCM. Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát bảng câu hỏi với 180 nữ công nhân làm việc cho các nhà thầu xây dựng tại TP.HCM. Phân tích thống kê mô tả đã chỉ ra hầu hết nữ công nhân là lao động phổ thông. Họ có trình độ thấp và ít kinh nghiệm trong thi công. Có 5 nhân tố quan trọng được tìm thấy thông qua phân tích nhân tố khám phá (EFA). Các bên liên quan của dự án và các tổ chức xã hội có thể dùng các kết quả từ bài báo này để nâng cao mức độ hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dựng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453