Tạp chí Khoa học, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI: SỰ TÍN NHIỆM VÀ GẮN KẾT TỔ CHỨC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM

Lê An Khang

Tóm tắt


Bài  nghiên  cứu  xem  xét  sự  tác  động  của  phong  cách  lãnh  đạo  chuyển  đổi (transformational leadership) và sự tín nhiệm (trust) đến sự gắn kết của nhân viên đối với  tổ  chức organizational  commitment)  trong  bối  cảnh  Việt  Nam.  Nghiên  cứu  định lượng với mẫu gồm 321 nhân viên mọi ngành nghề đến từ các công ty trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần của phong cách lãnh đạo chuyển đổi tác động dương đến 3 thành phần của gắn kết tổ chức mặc dù mối quan hệ này rất yếu. Bài nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ dương của sự tín nhiệm vào người quản lý với ý thức gắn kết tổ chức của nhân viên được khẳng định. Cuối cùng tác giả trình bày hàm ý nghiên cứu cho nhà quản trị và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453