Tạp chí Khoa học, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CONTOURLET VÀ RIDGELET QUA MÔ HÌNH KHỬ NHIỄU ẢNH Y KHOA

Trương Hoàng Vinh

Tóm tắt


Họ biến đổi ảnh trên miền không gian dựa vào bậc thang hình học đãđược đề xuất và phát triển rất nhiều các mô hình khác nhau trong những năm gần đây. Có thể kể ra một số phép biến đổi mới thuộc thế hệ X-let, từ wavelet trở về sau này như Ridgelet, Contourlet, Bandelet [1,2,3,4]. Khử nhiễu ảnh là một vấn đề quan trọng trong ngành xử lý ảnh, đặc biệt là trong xử lý ảnh y sinh [7,8,9], việc loại bỏ nhiễu ảnh để giúp cho việc chẩn đoán, điều trịtrong lĩnh vực y khoa một cách chính xác hơn là một nhu cầu cần thiết. Bài báo này trình bày nghiên cứu về mô hình khử nhiễu ảnh y khoa thông qua việc so sánh kết quả khử nhiễu của 2 phép biến đổi của thế hệ X-let là Ridgelet và Contourlet. Thông qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng mô hình Contourlet hiệu quả hơn Ridgelet trong việc khử nhiễu ảnh y khoa.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453