Tạp chí Khoa học, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN DƯỠNG HỘ VÀ DUNG DỊCH ALKALINE ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ĐẤT KHÔNG NUNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEOPOLYMER

Huỳnh Hoàng Min, Lê Anh Tuấn

Tóm tắt


Nghiên cứu trình bày vật liệu đất không nung được chế tạo bằng kỹ thuật geopolymer. Chất xúc tác được sử dụng là dung dịch alkaline với hàm lượng khác nhau kết hợp với tro bay. Tính chất của vật liệu được khảo sát bằng cách thay đổi điều kiện dưỡng hộ khác nhau ở 60, 80, 100 và 120 độ C, thời gian dưỡng hộ thay đổi từ 6 đến 12 giờ. Kết quả cho thấy cường độ của vật liệu đất không nung phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ bảo dưỡng, thời gian dưỡng hộ và tỉ lệ dung dịch alkaline – tro bay. Vật liệu geopolymer đất có thể dùng thay thế cho sản xuất gạch không nung từ nguyên liệu đất sét.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453