Chi tiết về Tác giả

Khang, Lê An ThS, Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI: SỰ TÍN NHIỆM VÀ GẮN KẾT TỔ CHỨC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453