Chi tiết về Tác giả

Nghi, Nguyễn Quốc Trường Đại học Cần Thơ

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453