Chi tiết về Tác giả

Phước, Nguyễn Trọng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ GIẢM CHẤN CỦA HỆ CẢN KẾT HỢP CHẤT LỎNG VỚI LƯU BIẾN TỪ NỐI GIỮA HAI KẾT CẤU DƯỚI TẢI ĐỘNG ĐẤT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453