Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Nguyễn Văn Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    TINH THẦN DOANH NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG – MỘT NGHIÊN CỨU TRONG SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ TẠI TP. HCM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453