Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 7(04) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP – TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Sơn Tùng

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp, cũng như xác định vai trò của đào tạo khởi nghiệp trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên. Tác giả sử dụng phương pháp tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy tuyến tính, và phân tích giá trị trung bình để phân tích dữ liệu định lượng cho mẫu gồm 352 sinh viên đang theo học tại các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Kết quả cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng chính đến ý định khởi nghiệp của sinh viên và khẳng định sự đóng góp tích cực của chương trình đào tạo khởi nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cũng cung cấp những căn cứ khoa học nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định trong việc thiết kế những chương trình đào tạo phù hợp, từ đó, thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Ý định khởi nghiệp, Hành vi dự định, Đào tạo khởi nghiệp.


Toàn văn: PDF