Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 7(04) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ NỢ CỦA CÁC CÔNG TY - TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ngô Văn Toàn

Tóm tắt


Trong nửa thế kỷ qua, đã có sự quan tâm ngày càng tăng trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc vay nợ trong các công ty. Dựa trên các nghiên cứu có sẵn, kể cả từ các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, các nghiên cứu đánh giá lý thuyết này đã xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tài trợ nợ trong công ty. Áp dụng phương pháp nghiên cứu dữ liệu có sẵn, nghiên cứu này đã sử dụng cách tiếp cận ba bước: Lý thuyết, phương pháp luận và thực nghiệm. Cách tiếp cận lý thuyết đã xem xét các lý thuyết chính được đề xuất liên quan đến các quyết định tài trợ nợ của công ty. Phương pháp tiếp cận đã giúp xác định các mô hình khái niệm áp dụng phổ biến và các kết quả thực nghiệm liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến tài trợ nợ của các công ty. Các yếu tố được xác định là cả hai yếu tố bên trong công ty và bên ngoài công ty và kết quả thực nghiệm cho kết quả mối quan hệ tác động cùng chiều hoặc tác động ngược chiều.

Từ khóa: Tài trợ nợ, đòn bẩy tài chính, các lý thuyết tài trợ nợ, các yếu tố bên trong công ty, các yếu tố bên ngoài công ty.    

Toàn văn: PDF