Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 7(01) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MẠO HIỂM TẠI VIỆT NAM: SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị Vân Anh

Tóm tắt


Đầu tư mạo hiểm ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích làm rõ sự cần thiết và thực trạng can thiệp của Nhà nước và đầu tư tư nhân vào hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. Qua đó, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của sự can thiệp của Nhà nước và đầu tư tư nhân đối với hoạt động này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Nhà nước can thiệp vào hoạt động này là cần thiết. Tuy nhiên, thị trường đầu tư mạo hiểm Việt Nam chưa thực sự có những đột phá cần thiết để giúp nền kinh tế bước vào giai đoạn cất cánh, do Nhà nước còn lúng túng trong việc lựa chọn hình thức can thiệp và yếu tố thể chế pháp lý gây cản trở đối với sự phát triển của thị trường này. Do đó, Nhà nước nên có những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả sự can thiệp của mình và thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong lĩnh vực ĐTMH.

Từ khóa: Đầu tư mạo hiểm, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.


Toàn văn: PDF