Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 7(01) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP:TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN FIVE STARS

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái

Tóm tắt


Phong cách lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong thị trường kinh doanh ngày nay. Đánh giá tổng quan các tài liệu cho thấy nghiên cứu thực nghiệm hạn chế tập trung vào hiệu quả của lãnh đạo, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam. Vấn đề của nghiên cứu này là giải quyết khoảng trống  trong các tài liệu nghiên cứu liên quan đến phong cách lãnh đạo chuyển đổi, giao dịch và laissez-faire. Dữ liệu cho nghiên cứu này được thu thập bởi một cuộc khảo sát nhân viên, mẫu MLQ 5X-Short of Bass và Avolio (1995) và 275 người trả lời đã hoàn thành khảo sát. Kết quả của nghiên cứu này, các nhà lãnh đạo có thể cần tập trung vào các yếu tố của lãnh đạo chuyển đổi để cải thiện hiệu suất công ty. Các nhà lãnh đạo có thể sử dụng những phát hiện từ nghiên cứu này để xác định phong cách lãnh đạo của họ và hiểu rõ hơn về phong cách cá nhân.

Từ khóa: Phong cách lãnh đạo, Lãnh đạo chuyển đổi, Nhân viên, Kết quả hoạt động doanh nghiệp.


Toàn văn: PDF