Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 6(04) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM

Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Sơn Tùng

Tóm tắt


Phát triển bền vững là một xu hướng và cũng là một yêu cầu của phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay. Phát triển bền vững du lịch góp phần đảm bảo sự cân bằng cho ngành du lịch của các quốc gia, địa phương trên cả ba yếu tố là môi trường, xã hội và kinh tế. Quảng Nam là một tỉnh có những thế mạnh đặc biệt về phát triển du lịch, sự phát triển của ngành du lịch đã tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, kết quả phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng của Tỉnh. Bài viết sẽ phân tích thực trạng phát triển của ngành du lịch tại đây theo quan điểm bền vững, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững tại tỉnh Quảng Nam.

Từ khóa: Phát triển, bền vững, Du lịch, Quảng Nam, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, giải pháp.    

Toàn văn: PDF