Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 6(04) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thiện

Tóm tắt


Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM) để xác định giá trị kinh tế của tính đa dạng sinh học và xem xét các yếu tố tác động đến giá sẵn lòng trả (Willingness To Pay - WTP) cho việc bảo tồn rừng ngập mặn và đa dạng sinh học tại VQG Xuân Thủy trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc Gia Xuân Thủy được ước tính là 8 tỉ đồng. Người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia đã phần nào nhận thức được tầm quan trọng của rừng ngập mặn nói chung và Vườn Quốc Gia nói riêng. Các yếu tố ảnh hưởng đến sẵn lòng chi trả của người dân là thu nhập, nhận thức và công việc. Người có thu nhập cao sẽ sẵn sàng chi trả nhiều hơn. Người dân nhận thức rõ được giá trị của rừng ngập mặn cũng chi trả cao hơn. Đồng thời người có công việc liên quan đến môi trường và hệ sinh thái cũng sẵn sàng trả giá nhiều hơn. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các nhà quản lý lựa chọn được chính sách, cơ chế quản lý phù hợp để duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học cho Vườn Quốc Gia và cộng đồng xã hội.

Từ khóa: giá trị đa dạng sinh học; phương pháp đánh giá ngẫu nhiên; Vườn Quốc gia Xuân Thủy.


Toàn văn: PDF