S. 7(02) (2019)

Mục lục

Bài viết

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần 01
CẤU TRÚC KỲ HẠN NỢ, CÁC MÂU THUẪN ĐẠI DIỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ TÌNH CẢM CỦA CÁC CÔNG TY GIA ĐÌNH Tóm tắt PDF
Lê Thị Lanh, Ngô Văn Toàn 09
CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương 23
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) ĐẾN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2017 Tóm tắt PDF
Hoàng Thanh Hiền, Huỳnh Thị Diệu Linh 31
THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hương 41
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Đức Dũng, Lê Thị Diệu Linh 50
TÁC ĐỘNG CỦA BẤT ỔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU: NGHIÊN CỨU Ở CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI KHU VỰC CHÂU Á Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Huyên, Ngô Sỹ Nam 67
ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TỒN KHO LÊN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đoàn Vinh Thăng, Phạm Thị Diễm Hương 78
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt PDF
Trần Thị Trương, Nguyễn Quốc Tuấn 89
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH, DẪN ĐẾN HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI DU LỊCH HOMESTAY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Lê Văn Phúc 104
THỂ CHẾ HAY ĐỊA LÝ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ? Tóm tắt PDF
Hoàng Xuân Trung 118
MỨC GIÁ SẴN LÒNG TRẢ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN HỆ SINH THÁI RỪNG U MINH CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH THỊ TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt PDF
Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân, Phan Thị Thiên Nhi 125